Alternatywne źródła sponsorowania działalności

Alternatywne źródła sponsorowania działalności

Patrząc na sytuację na krajowych rynkach można spostrzec, że właściciele firm coraz silniejszą uwagę przykładają do znalezienie innych źródeł sponsorowania inwestycji. Tego typu poszukiwanie nie jest czymś zaskakującym zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, pokłosie niedawnego kryzysu i jego skutki czy też generalnie tendencje do odkładania zamiast wydawania pieniędzy. W takich realiach zachowanie silnej pozycji wśród innych jest strasznie ciężkie i istotne będzie podjęcie szeregu ściśle przemyślanych działań, które zaowocują podniesieniem poziomu inwestycji a przy tym limitacji kosztów własnych koniecznych do poniesienia. Wyjściem, które efektywnie wychodzi naprzeciw tego typu potrzebom i które może pochwalić się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli firm oraz kierowników odpowiedzialnych za wdrażanie procesów inwestycyjnych jest obecnie leasing. Umowa cywilnoprawna, w ramach czego pierwsza ze stron (zwana leasingodawcą) przekazuje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do korzystania z określonej w umowie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na wskazany czas w zamian za wcześniej uzgodnione raty leasingowe – czyli regularnie uiszczane sumy przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy. Taka zasada umowy cywilnoprawnej ma całą gamę pozytywnych stron tak dla leasingobiorcy jak i dla leasingodawcy. Wynajmujący ma bowiem możliwość korzystania z niezbędnego w zarządzanej przez siebie firmie, urządzeń na preferencyjnych warunkach (bez potrzeby ponoszenia wysokich kosztów połączonych z wykupem na własność konkretnego dobra) przez ustalony w umowie termin. Mówiąc o korzyściach płynących z leasingu ze strony dzierżawiącego warto tu wspomnieć przede wszystkim o niskim procencie wkładu własnego co pozwala tak samo w krótkim jak i dłuższym wymiarze czasowym zarejestrować duże oszczędności. Oprócz tego nadmienić trzeba także o szansie rozliczenia podatku VAT czy też optymalizacji obciążeń o charakterze podatkowym - mowa tu o znanej tarczy podatkowej, co również znajduje się w gestii dzierżawiącego. Patrząc na tego typu przedsięwzięcie z punktu widzenia wynajmującego konieczne będzie zaznaczyć, iż także dla niego umożliwienie korzystania z określonego sprzętu w ramach leasingu stanowi opłacalne rozwiązanie szczególnie w sytuacji, gdy sam z danego dobra nie korzysta a także nie jest mu to do czegokolwiek potrzebne. Udostępniając wybrany przedmiot w ramach leasingu zyskuje on źródło dodatkowego przychodu, otrzymywanego regularnie (najczęściej co miesiąc) przez cały czas trwania umowy. Ważny także jest fakt, iż w ciągu całego czasu obowiązywania opisanego stosunku cywilnoprawnego właścicielem udostępnianego dobra pozostaje wynajmujący. Dopiero po wygaśnięciu obowiązywania umowy przedmiot umowy może przejść (zależnie od typu wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Analizując wszystkie aspekty całego przedsięwzięcia można z dużą pewnością uznać, że jest ono korzystne dla dwóch stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Możliwość wypracowania obopólnych korzyści jest w tym przypadku z pewnością jednym z największych plusów i stanowi jednej z najbardziej istotnych powodów, dla których leasing jako forma przeprowadzania inwestycji jest tak chwalona tak wśród przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów udostępniających określone dobra, na które jest zainteresowanie.